Logo HNC Watermark-2
vuon-thien-duong

Tài liệu này sẽ giúp anh chị biết được:

  • Giá bán nhà
  • Diện tích nhà
  • Số tiền thanh toán theo tiến độ
  • Thời gian giao nhà

Chia sẻ tài liệu trên social: